Spam Source

The same sender has been abusing your service for several years.

Sender: 2019marwahrahad10@googlegroups.com

Return-Path: <2019marwahrahad10+[]@googlegroups.com>
Received: from mail-qk1-f188.google.com (mail-qk1-f188.google.com [209.85.222.188])
by [] (8.14.7/8.14.7) with ESMTP id []
(version=TLSv1/SSLv3 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128 verify=OK)
for []; Sun, 28 Nov 2021 09:[]:[] -0500
Authentication-Results: []
Received: by mail-qk1-f188.google.com with SMTP id []
for []; Sun, 28 Nov 2021 06:[]:[] -0800 (PST)

Sender: 2019marwahrahad10@googlegroups.com

X-Received: by 2002:a05:622a:554:: with SMTP id []
Sun, 28 Nov 2021 06:[]:[] -0800 (PST)
X-BeenThere: 2019marwahrahad10@googlegroups.com
Received: by 2002:a05:622a:1789:: with SMTP id [] Sun, 28
Nov 2021 06:[]:[] -0800 (PST)
X-Received: by 2002:ac8:4e56:: with SMTP id []
Sun, 28 Nov 2021 06:[]:[] -0800 (PST)
Received: by 2002:a05:620a:4728:b0:467:c89c:4f3 with SMTP id []
Sat, 27 Nov 2021 01:[]:[] -0800 (PST)
X-Received: by 2002:a37:a811:: with SMTP id []
Sat, 27 Nov 2021 01:[]:[] -0800 (PST)

Received: from mail-pl1-x62e.google.com (mail-pl1-x62e.google.com. [2607:f8b0:4864:20::62e])
by gmr-mx.google.com with ESMTPS id []
for <2019marwahrahad10@googlegroups.com>
(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);
Sat, 27 Nov 2021 01:[]:[] -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of maiyai5555@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::62e as permitted sender) client-ip=2607:f8b0:4864:20::62e;
Received: by mail-pl1-x62e.google.com with SMTP id []
for <2019marwahrahad10@googlegroups.com>; Sat, 27 Nov 2021 01:[]:[] -0800 (PST)
X-Received: by 2002:a17:90b:3850:: with SMTP id []
Sat, 27 Nov 2021 01:[]:[] -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
From: mai ya <maiyai5555@gmail.com>
Date: Fri, 26 Nov 2021 11:[]:[] -0800
Message-ID: <[]@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitix2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsSAg2KfYr9in?=
=?UTF-8?B?2LHYqSDYs9mE2KfYs9mEINin2YTYp9mF2K/Yp9ivIHN1cHBseSBjaGFpbiBtYW5hZ2VtZW50ICjYp9mE?=
=?UTF-8?B?2KfYs9izINin2YTYudmE2YXZitipINmE2YTYtNix2KfYoSDZiNin2YTYqtiu2LLZitmGINmI2KfZhNin?=
=?UTF-8?B?2YbYuNmF2Kkg2KfZhNmE2YjYrNiz2KrZitipINin2YTZhdiq2YPYp9mF2YTYqSkg2KjYtNmH2KfYr9ip?=
=?UTF-8?B?INmF2LnYqtmF2K/YqSDZiNmF2YjYq9mC2Kkg2KfZhNmC2KfYudipINin2YTYp9mB2KrYsdin2LbZitip?=
=?UTF-8?B?INiy2YjZiNmI2YjZhSDZgdmKINit2KfZhNipINiq2LnYsNixINin2YTYrdi22YjYsSDZhNmE2YLYp9mH?=
=?UTF-8?B?2LHYqSDZhNmE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA1IOKAkyA5INiv2YrYs9mF2KjYsSAyMDIxINmF?=
To: undisclosed-recipients:;
Content-Type: multipart/alternative; boundary=»[]»
X-Original-Sender: maiyai5555@gmail.com
X-Original-Authentication-Results: []
Precedence: list
Mailing-list: list 2019marwahrahad10@googlegroups.com; contact 2019marwahrahad10+owners@googlegroups.com
List-ID: <2019marwahrahad10.googlegroups.com>
X-Google-Group-Id: 804838290379
List-Post: <https://groups.google.com/group/2019marwahrahad10/post>, <mailto:2019marwahrahad10@googlegroups.com>
List-Help: <https://groups.google.com/support/>, <mailto:2019marwahrahad10+help@googlegroups.com>
List-Archive: <https://groups.google.com/group/2019marwahrahad10
List-Unsubscribe: <mailto:googlegroups-manage+804838290379+unsubscribe@googlegroups.com>,
<https://groups.google.com/group/2019marwahrahad10/subscribe>
Content-Type: text/plain; charset=»UTF-8″
Content-Transfer-Encoding: base64

Опубликовано
В рубрике google.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *